SAI BABA AARTI IN LYRICS EBOOK

Arati Saibaba. Arati Sai Baba. Saukhyadatara Jiva. Caranarajatali Dyava dasa visava, bhakta visava. Aarti Jaluniya ananga. Sasvarupi rahe danga Mumuksa . Saibaba Aarti Songs with Lyrics is available in English for Sai devotees to perform their daily Aarthi. Aarti Video and text is included. We expess our love and. 20 Mar Om Sri Sainathaya Namaha|| Shri Sai Ram’s Blessings Sai Baba Aarti Song and Lyrics app is a nice collection of Shirdi Sai baba Namavali.

Author: Vigal Daijin
Country: Peru
Language: English (Spanish)
Genre: Career
Published (Last): 19 September 2012
Pages: 77
PDF File Size: 11.86 Mb
ePub File Size: 7.49 Mb
ISBN: 850-7-24205-978-2
Downloads: 31503
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Faemuro

Dhava pava mazi ai. Ganu mhane Baba Sai. Ajanmadhyamekham param brahma saksat svayam sambhavam ramameva vathirnam Bhavadarsanatsam Punitah praboham, namamisvaram sadgurum sainatham. Budhyatmanava prakriti svabhavat Karomi yadyatsakalam parasmai. Bari ladhala janma ha manavaca Nara sarthaka sadhanibhuta saca Dharu Sai preme galaya ahanta Namaskara sastanga Sri Sainatha.

Saratsudhamsu pratima-prakasham, kripatapatram awrti sainatha Tvadhiyapadabja samsritanam svacchayay tapamapakarotu. Vase jo sada davaya santa lilaDise ajnya lokanpari jo jananla Pari antari jnana kaivalyadata. Aisa yei ba Tatpara tuzya ya he dhyani. Pundalika jaga, Bhava Pundalika aaeti.

Sai Baba Aarti – Marathi Devotional Song lyrics

Namavali is a colection of mantra also makes us feel peaceful and the presence of sai, start reading this mantra as it makes us lyeics closer to baba. Hanuman Chalisa HD Audio.

Ruso javi rsi muni anagha siddha yogi ruso, Ruso hi grhadevata, ni kulagramadevi ruso. Sri Saisa Krpanidhe khiladrnam sarvarthasiddhiprada Sai baba aarti in lyrics prabhavamatulam dhatapivakta kshamah Sadbhaktya saranam krtanjaliputah samprapito-smi Prabho, Srimat Sau paresapada-kamalannanyaccharanyam mama. Pray shirdi saibaba to bless all his children with a feeling that they really see him and touch him when they chant or listen this Saibaba ashtothram NamavaliAarthis or any Shirdi Saibaba mantra.

Tayataisa anubhava Davisi dayaghana, Aisi tuzi he mava, tuzi he mava.

Vimudha mhanuni haso, maja na matsarahi daso, Padabhiruci ulhaso, jananakardami na faso. Aum Rajadhirajaya prasahyasahine namo vayam vaisravanaya kurmahe. Upasanadaivata Sainatha, stavair mayopasanina stutastvam Ramenmano me tava padayugme, bhrngo, yathabje makarandalubdhah.

Yaho yaho avaghe jana, Kara Sai baba aarti in lyrics vandana Babansi vandana, Saisi vandana. Ruso mama priyambija mahavari pitahi ruso, Ruso mama priyangana, priyasutatmajahi ruso. Stotrametatpathedbhaktya yo narastanmanah bzba Sadguru Sainathasya krpa patram bhaved dhruvam.

Akshayarupa Avatara Sarvahi bsba tu. Hanuman Chalisa is very powerful chant to reduce the effects of Shani and health. Anekajanmarjita papasankshyo, bhavedhbhavatpada saroja darsanat Ksamsva sarvana paradha punjakan prasida Saisa Guro dayanidhe. Kunachi ghrna naso na ca sprha kasaci aso, Sadaiva hrdayi vaso, manasi dhyani Sai vaso.

Hare Sansruthivyatha Agadha Tava karani. Puso naca bhalebure, sujana sadhuhi na puso, Pari na Guru Sai ma, majavari kadihi sai baba aarti in lyrics.

Hari Aum Yajnena yajnamayajanta Devastani dharmani prathamanyasan Te ha nakam mahimanah sacanta yatra Purve sadhya sao devah. Help bwba enjoy a clean, hygienic and healthy lifestyle. Svarajyam Vairajyam Para,eshtayam Rajyam Maharajyamadhipatya mayam Samantaparyayi Syatsarvabhaumah Sarvayusya Antadaparardhat prithivyai samudraparyanthaya ekaraliti.

Aarti is a form of worship by which the devotee is able to express his devotion to the Lord. Sada nimbavrksasya sai baba aarti in lyrics sudhastravinam titka mapya priyam tam Tarun kalpavrksadhikam sadhayantam, namamisvaram sadgurum sainatham.

Dharave kari sana alpajna bala Karave amhan dhanya cumboni gala Mukhi ghala preme khara sai baba aarti in lyrics ata.

Sai Baba Aarti – Shri Saibaba Sansthan Trust, Shirdi

Smarave mani tvatpada nitya bhave Urave tari bhaktisati svabhave Tarave jaga taruni mayatata Namaskara sastanga Sri Sainatha. Acchutam keshavam ramanarayanam Krishnadamodaram vasudevam harim Sridharam Madhavam Gopikavallabham, Janakinayakam Ramacandran bhaje.

Raksisi sankata varuni Aisa aagti ba Ya pari dhyana tuze Gururaya drsya kari nayanan ya Purnanandha sukhe hi kaya.